visitor : 511956
login
กำหนดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลการศึกษา

กำหนดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลการศึกษา

โครงการประเมินศักยภาพ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในกลุ่มหินสระบุรี
และพื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00น. - 13.30น.
ณ โรงแรม สระบุรีอินน์ อ.เมือง จ.สระบุรี
 

BY : admin | Date : 2014-02-18 14:48:01

 

 

kritlopitakwong@gmail.com