visitor : 566361
login
กำหนดการประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการฯ
    กำหนดการประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการประเมินศักยภาพ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ในกลุ่มหินสระบุรีและพื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ  โรงแรมสระบุรีอินน์  จ.สระบุรี
BY : admin | Date : 2013-01-16 12:21:15

 

 

kritlopitakwong@gmail.com