visitor : 511932
เกี่ยวกับโครงการ
แผนผังผู้บริหาร
[กรมทรัพยากรน้ำบาดาล] : คณะกรรมการตรวจรับงาน
นายประกอบ อยู่คง - ประธานกรรมการตรวจรับงาน
นายวิทยา มีนิสัย - กรรมการ
นางสาวอัคปศร อัครราช - กรรมการ
นางสาวพรอุษา อุดมศิลป์ - กรรมการ
นายสุกรี บูรณะสรรค์ - กรรมการ


[กรมทรัพยากรน้ำบาดาล] : คณะทำงานโครงการ
นายอดิศัย จารุรัตน์ - คณะทำงาน
นายไพศาล ลักขณานุลักษณ์ - คณะทำงาน
นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ - คณะทำงาน
นายบรรจง พรมจันทร์ - คณะทำงาน
นายบุญชัย หาญมงคลพิพัฒน์ - คณะทำงาน
นายรุ่งโรจน์ เบญจกุล - คณะทำงาน
นางสาวพิยดา ชุณหอโณทัย - คณะทำงาน


กลุ่มงานบริหารโครงการ
-


กลุ่มงานด้านธรณีวิทยา
ดร.พล เชาว์ดำรง - หัวหน้ากลุ่ม , ผชช.ด้านธรณีวิทยา
Mr.Gheorghe Ponta - ผชช.ด้านการสำรวจถ้ำฯ


กลุ่มงานด้านอุทกธรณีวิทยา
นายสมชัย วงศ์สวัสดิ์ - หัวหน้ากลุ่ม , ผชช.ด้านอุทกธรณีวิทยา
นางนพคุณ โสมสิน -ผชช.ด้านอุทกธรณีวิทยาและแหล่งน้ำ
Dr.Bashir Memon - ผชช.ด้านธรณีวิทยาหินปูน
Dr.Paul Aharon - ผชช.ด้าน Isotope Techniques


กลุ่มงานด้านสำรวจธรณีฟิสิกข์
นายปรีชา เล่าชู - หัวหน้ากลุ่ม , ผชช.ด้านธรณีฟิสิกข์
Dr.Michael Kalinski - ผชช.ด้านธรณีฟิสิกข์


กลุ่มงานด้านการเจาะสำรวจบ่อน้ำบาดาล
นายเจตต์ จุลวงษ์ - หัวหน้ากลุ่ม , ผชช.ด้านเจาะบ่อน้ำบาดาล
Mr.Daniels S. Green - ผชช.ด้านการเจาะบ่อน้ำบาดาล
นายรุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล - ผชช.ด้านสิ่งแวดล้อม


กลุ่มงานด้านการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
รศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวรพันธุ์ - หัวหน้ากลุ่ม , ผชช.ด้านจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์
ดร.วัชรพงษ์ - นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์
BY : admin | Date : 2012-10-04 13:49:30

 

 

kritlopitakwong@gmail.com