visitor : 511944
เกี่ยวกับโครงการ
เป้าหมายของการศึกษาโครงการ
      1.4.1 มีแผนที่อุทกธรณีวิทยาของกลุ่มหินสระบุรีส่วนใหญ่ ประกอบด้วย หินปูน หินดินดาน หินทราย หินเชิร์ต หินเถ้าภูเขาไฟ มาตรฐานสากล (IAH: International Association of Hydrogeologists) มาตราส่วน 1: 50,000 จำนวน 8 ระวาง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,000 ตารางกิโลเมตร
1.4.2 ทราบถึงปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้อย่างปลอดภัย (Safe yield) และ พื้นที่ปลอดภัยรอบบ่อ (Well head protection area) ที่มีรายละเอียดระดับตำบล
1.4.3 มีระบบสารสนเทศน้ำบาดาลในแหล่งหินปูนบนแผนที่พื้นฐาน (Base map) มาตราส่วน 1: 50,000 และมาตรส่วนขนาดอื่นๆ ที่เหมาะสมอย่างครบถ้วนและเที่ยงตรง โดยสามารถรอบรับกับระบบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีอยู่เดิมแล้ว ได้แก่ - ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา - ข้อมูลด้านธรณีวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของหินปูน ข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยา และธรณีสัณฐานวิทยา - ศักยภาพน้ำบาดาล น้ำผิวดิน และตำแหน่งบ่อน้ำบาดาล - แหล่งน้ำพุ น้ำซับ หลุมยุบ (Sink hole) พื้นที่รับน้ำ (Recharge area) - การใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พื้นที่การเกษตร และแหล่งอุตสาหกรรม - เศรษฐกิจและสังคม - สิ่งแวดล้อม - ปริมาณการใช้น้ำบาดาล และความต้องการใช้น้ำ - พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อนุรักษ์ และป่าสงวน - ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4.4 มีแผนแม่บทการพัฒนา บริหารจัดการ และการใช้น้ำบาดาล เชิงบูรณาการ
1.4.5 ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสำรวจ เจาะ และพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในแหล่ง หินปูนและหินแข็ง
BY : admin | Date : 2012-10-04 13:32:08

 

 

kritlopitakwong@gmail.com