visitor : 563702
เกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมาของโครงการ
     กรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มดำเนินการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลในประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะในชนบทมาเป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปีแล้ว จนกระทั่งในปัจจุบันภารกิจด้านน้ำบาดาลได้มาอยู่ในความรับผิดชอบของทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานประเมินศักยภาพน้ำบาดาลของในแหล่งน้ำบาดาลที่สำคัญทั้งหินร่วนและหินแข็งจึงเป็นภารกิจหลักของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อหาแหล่งน้ำไว้สำหรับรองรับการขยายตัวด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศ 

     หินปูน เป็นหินแข็งที่เกิดอยู่ทั่วประเทศ และมีลักษณะคุณสมบัติและโครงสร้างพิเศษ เนื่องจากมีส่วนประกอบที่เป็นแร่แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ที่สามารถละลายน้ำได้ง่าย เกิดเป็นโพรง ถ้ำหรือธารน้ำใต้ดิน เป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาลที่ดี หินปูนยุคเพอร์เมียน (Permian) หรือหินปูนกลุ่มหินสระบุรี เป็นหินปูนที่มีถ้ำ โพรง หรือช่องว่างกักเก็บน้ำมากกว่าหินยุคอื่น และพบอยู่ในบริเวณจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และบางพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้จัดทำโครงการประเมินศักยภาพและบริหารจัดการน้ำบาดาลในกลุ่มหินสระบุรีและพื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้ทราบศักยภาพน้ำบาดาลทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำในพื้นที่ ตลอดจนปริมาณน้ำบาดาลที่จะนำมาใช้ได้จากแหล่งกักเก็บโดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลที่ได้จากโครงการนี้จะสามารถนำไปวางแผนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
BY : admin | Date : 2012-10-04 13:30:06

 

 

kritlopitakwong@gmail.com